Algemene voorwaarden

 1. Door het aanmaken van een account verklaart de gebruiker zich akkoord met de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van MijnDagjeWeg.NL.

 2. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van MijnDagjeWeg.NL worden de navolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt:
  Gebruiker: een natuurlijk persoon welke zich heeft aangemeld middels een e-mailadres.
  Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van MijnDagjeWeg.NL.
  Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 3. Privacy
  MijnDagjeWeg.NL neemt de privacy van haar gebruikers uiterst serieus. De door de gebruiker verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden om de door MijnDagjeWeg.NL geleverde dienst mogelijk te maken en te verbeteren. Zonder toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld*.

  (*) Indien van rechtswege gebruikersgegevens worden gevorderd, zal MijnDagjeWeg.NL deze beschikbaar stellen wanneer de rechtsgang wordt belemmerd als MijnDagjeWeg.NL de gegevens niet beschikbaar stelt.

 4. Voor het goed functioneren van de site, verzamelt MijnDagjeWeg.NL informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan MijnDagjeWeg.NL onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Ook kunnen problemen op individueel niveau hiermee snel worden opgelost. De service en het gebruiksgemak van MijnDagjeWeg.NL wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.

 5. MijnDagjeWeg.NL
  Door het toevoegen van foto's aan MijnDagjeWeg.NL geeft u (uiteraard) de toestemming aan MijnDagjeWeg.NL om die foto's op het internet te publiceren via de mogelijkheden van MijnDagjeWeg.NL.

  MijnDagjeWeg.NL kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van beeldbestanden en enige andere ingevoerde cq geplaatste gegevens (waaronder, maar niet beperkt tot, de teksten bij de foto's en albums) op informatiedragers van de klant of van MijnDagjeWeg.NL, of op interne of externe telefoon- of data-netwerken.

  Uw foto's en magazines kunnen onbeperkt in uw account blijven staan wanneer u gedurende 90 dagen tenminste één keer inlogt, of uw magazines of foto's door een natuurlijk persoon wordt bekeken. Wanneer dit niet gebeurt, en uw account dus inactief is, ontvangt u na 90 dagen een e-mail met de melding dat u moet inloggen, of dat uw magazine of foto's door een natuurlijk persoon moet worden bekeken. Wanneer dit niet binnen 14 dagen gebeurt, ontvangt u een herinnering. Na 130 dagen inactiviteit zal uw account, met bijbehorende foto's en magazines, verwijderd worden.

  MijnDagjeWeg.NL spant zich naar alle redelijkheid in haar serverpark te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

 6. Copyright
  De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte beeldbestanden en teksten. Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de Gebruiker. De Gebruiker draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.

  MijnDagjeWeg.NL heeft het recht (maar niet de plicht) om materiaal waarvan ze vermoedt dat dit is geplaatst in strijd met de wet/algemene voorwaarden te verwijderen zonder daarvan de eigenaar op de hoogte te stellen.

  Indien het vermoeden bestaat de door de Gebruiker beschikbaar gestelde beeldmateriaal en/of teksten enig strafbaar feit oplevert dan behoudt MijnDagjeWeg.NL zich het recht voor om aangifte te doen. Dit gebeurt zonder nadere uitleg en kennisgeving aan de Gebruiker.

  De foto's van de gebruikers van MijnDagjeWeg.NL worden zonder tussenkomst van MijnDagjeWeg.NL geplaatst.

 7. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen MijnDagjeWeg.NL en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

 8. Overige bepalingen
  Wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij MijnDagjeWeg.NL ontvangt de gebruiker tevens de nieuwsbrief van MijnDagjeWeg.NL. De ontvangst van deze nieuwsbrief kan altijd worden opgezegd via de account van MijnDagjeWeg.NL.